نمونه سبز پاریسی استفاده شده در کتری و توستر اسمگ رنگ سبز زمردی